Andělská hierarchie

Existuje nespočet definicí anděla, všechny hovoří o božských bytostech plných světla a bezpodmínečné lásky. Andělé jsou živoucím božím světlem (více se dozvíte v sekci Andělé a Archandělé).

S anděly v různých podobách se setkáváme snad ve všech náboženstvích, kde také nosí nejrůznější jména. Samotné jméno nemá takový význam, stačí pomyslet na anděla a poprosit ho o pomoc. Ten pravý anděl rád pomůže.

Andělé jsou stále kolem nás, v každém okamžiku jsou připraveni poskytnout nám tolik potřebnou oporu. Dokáží přitom všechno. Dokáží se pohybovat prostorem i časem, nemají žádné překážky.

Potřebujete andělskou pomoc a neumíte se s anděly spojit přímo? Využijte naše věštce. Na kontakt s anděly se specializuje věštkyně Daniela.

Andělé jsou dokonalí

Andělé se nevyvíjejí, jsou dokonalí takoví, jací jsou. Přesto se zařazují do určitého systému, hierarchie, která nabývá různých podob, liší se v různých tradicích. Nejznámější je křesťanská verze, která pochází z díla Nebeská hierarchie. Jejím autorem je novoplatónský filosof a teolog působící v Sýrii Dionýsios Pseudo-Areopagita. Původ Dionýsovy hierarchie je datován do 6. století n. l.

Dionýsios rozlišuje celkem 9 andělských řádů (kůrů), které se sdružují do třech trojic. První kůr je nejblíže Bohu, jenom tito andělé smějí předstupovat před Boží trůn. Andělé prvního kůru přejímají božské světlo, aby ho předávali dalším andělům níže v hierarchii.

  • První trojicí jsou serafíni, cherubíni a trůnové.
  • Druhou trojicí jsou panstva, ctnosti a mocnosti.
  • Třetí trojicí jsou knížectva, archandělé a andělé.

První andělský kůr se z křesťanského pohledu zrcadlí v Otci, druhý pak odpovídá Synovi a třetí Duchu svatému.

Serafíni

Serafíny (serafové) jsou představitelé nejvyššího andělského kůru.

Serafíni jsou anděly lásky, světla a ohně. Také samotné označení serafín se dá přeložit jako „žár“. Jejich světlo září tak jasně, že člověka oslepuje a není schopen s těmito anděly komunikovat. Jsou nejblíže božství a zprostředkovávají božské světlo ostatním andělům.
Mezi serafíny najdeme andělské prince Serafiela a Metatrona.

Cherubíni

Cherubíni v sobě nesou moudrost Boha. Dle významu slova „cherubíni“ jsou to ti, kteří se přimlouvají. Jsou to strážcové světla hvězd, také andělé poznání.
Cherubíni na sebe berou podobu posvátných zvířat.
Bývají spojováni také s egyptskými bohy Sachmetem nebo Anubisem. Často se zobrazují s lidskou tváří a tělem zvířat.
Cherubínům vládnou andělé Kerubiel a Ofaniel.

Trůnové

Trůnové jsou nositeli víry a pokory. Jejich jméno se dá interpretovat jako ti, co všechno vidí. Jsou božskými pozorovateli, zprostředkovávají energii planet a jsou také ochránci planet.
Společně s cherubíny jsou trůnové součástí posvátného vozu, který krouží kolem Božího trůnu.
Andělskými princi trůnů jsou Cafkiel a Orifiel.

Panstva

Panstva představují božské vůdce, kteří zprostředkovávají božskou moudrost. Pomáhají harmonii materiálního a duchovního světa. Zajišťují také fungování zákona příčiny a následku.

Mezi těmito anděly najdeme Zadkiela, Zachariela nebo Teratela.

Cnosti

Ctnosti jsou andělé přírody, ovládají přírodní zákony. Právě ctnosti také zodpovídají za všechny zázraky, které přírodním zákonům odporují. Jsou nositeli duchovní energie, také odvahy a statečnosti.
Anděly – ctnostmi jsou Barbiel, Hamaliel a Sabrael.

Mocnosti

Mocnosti mají schopnost navodit harmonii a rovnováhu. Jsou to andělé varování, kteří čelí zlu a obrací ho v dobro. Chaosu dávají řád. Udržují záznamy o historii a světovém náboženství.
Vládci mocností jsou andělé Kamael a Verchiel.

Knížectva

Knížectva jsou andělé, kteří stráží celé skupiny lidí, národy, země, města nebo kontinenty. Napomáhají rozhodování týkající se společenství lidí. Ovlivňují globální otázky, aniž by byli postřehnuti.
Jedním z vládců těchto andělů je Cerviel.

Archandělé

Archandělé jsou božskými posly, kteří se mohou zjevovat lidem. Zatímco andělé strážní bývají okem nepostřehnutelní, archanděly lze spatřit.
Mezi archanděly řadíme Michaela, Rafaela, Gabriela (známé z křesťanské bible) nebo Ariela. Svými vlastnostmi však zapadají i do ostatních andělských kůrů.

Andělé

Z hlediska hierarchie najdeme v posledním kůru anděly strážné. Lze se však s nimi setkat i v dalších osmi kůrech.
Každý z těchto andělů provází konkrétního člověka na jeho životní pouti, je společníkem každé lidské bytosti od narození až do smrti. Podporuje člověka a v případě potřeby přivolává na pomoc další anděly.
Vládcem tohoto andělského kůru je Adnachiel.

Anjeli sú pripravení pomôcť aj vám!

Chcete se spojit se svým andělem strážným? Potřebujete andělskou pomoc? Můžete využít třeba andělské karty nebo služby věštkyně, která s andělskými kartami pracuje. Takové věštce najdete i u nás.
Kontaktujte věštkyni Danielu, která se na anděly a andělskou terapii specializuje.

Další články: